Правилник о школском календару

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.:88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), члана15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019), покрајински секретар д о н о с и:

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2020/2021. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 2020. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:

– 04. јуна 2021. године, за ученикеосмог разреда и има 89 наставних дана и

– 18. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40,други 41, а трећи 50 наставних дана.Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Члан 4.

Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

– у наставни дан обележава дан школе, или

– у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности

– у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

– је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.:88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

Члан 6.

У току школске године ученици имајузимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године.

Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.

За ученике од првог до седмог разреда,летњи распуст почиње 21. јуна 2021. године, а завршава се 31. августа 2021. године. За ученике осмогразреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита,  а завршава се 31. августа 2021. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог,односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

 • октобар – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан
 • новембар – Дан просветних радника
 • новембар – Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан
 • јануар – Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан
 • фебруар – Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021. године, као нерадни дани
 • април – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, као радни и наставни дан
 • мај – Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни дани
 • мај – Дан победе као радни и наставни дан.
 • јун – Видовдан –спомен на Косовску битку

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

 • Православни верници – на први дан крсне славе;
 • Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника;
 • Припадници Исламске заједнице – 13. маја 2021. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2021. године, први дан Курбан-бајрама.
 • Припадници Јеврејске заједнице – 28. марта, први дан Пасху или Песах и 28. септембара године, на први дан Јом Кипура.

Члан 10.

Одлукама националнихсаветанационалнихмањинаутврђенисуследећи  национални празници националних мањина:

 

– за мађарску националну заједницу:

*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

*20. август – Дан Светог Стевана и

*23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

– за бошњачку националну заједницу:

*11. мај – Дан Бошњачке националне заставе

*први дан Рамазанског бајрама

*први дан Курбанског бајрама и

*20. новембар – Дан ЗАВНОС-а.

– за буњевачку националну заједницу:

*2. фебруар – Дан великог прела

*23. фебруар – Дан избора првог Националног савета

*15. август – Дан Дужијанце и

*25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

– за  хрватску националну заједницу:

*19. март – благдан Светог Јосипа,

*19. јун  – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,

*16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и

*15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа.

– за румунску националну заједницу:

*15. јануар – датум рођења националног песника МихаиЕминескуа,

*4. септембар – празник Велике госпојине,

*1. децембар – Национални празник Румуније и

*7. децембар – Дан националног савета.

– за русинску националну заједницу:

*17. јануар – Дан Русина.

– за украјинску националну заједницу:

*17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и

*14. октобар – Дан украјинских хероја.

– за македонску националну заједницу:

*2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака,

*8. септембар – Дан државности Републике Македоније,

*11. октобар – Дан борца и

*16. децембар – Дан Националног савета.

– за немачку националну заједницу:

*15. децембар – Дан оснивања националног савета.

– за ромску националну заједницу:

*14. јануар-Василица,

*3. петак у марту – Бибија,

*8. април – Међународни дан Рома и

*6. мај-Ђурђевдан.

– за бугарску  националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства,

*24. мај – Дан Кирила и Методија и

*1. новембар – Дан народних будитеља.

– за чешку  националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности,

*28. март – Дан образовања,

*16. мај – Дан националног савета,

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

*4. октобар – Дан чешког језика.

-за словачку националну заједницу

* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испиту петак, 26.03.2021. године и у суботу, 27.03.2021. године, а завршни испит у понедељак, 21.06.2021. године, уторак, 22.06.2021. године и среду, 23.06.2021. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 12. или 19. септембра 2020. године, у првом полугодишту и субота 15. или  22. маја 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

– одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,

– одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,

– обилазак етно кућа, историјских налазишта,

– одлазак у национални парк, природне резервате,

– организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,

– активности у локалној заједници,

– спортски сусрети,

– сусрети школа,

– организован одлазак на едукативне и креативне радионице,

– организовање мини истраживачких пројеката,

– забавна међуодељењска дружења.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања “Путокази“ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована.

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, којa ће бити одржанa у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до  недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа  и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа,  за школску 2020/21. годину.

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.

Члан 14.

У четвртак 01. октобар 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

У уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за петак.

 

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у “Службеном гласнику РС“.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Број: 128-610-1/2020-01

У Новом Саду, 26.05.2020. године

ПОКРАЈИНСКИ

СЕКРЕТАР

Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш)

Скочи на траку са алаткама