Кодекс понашања за ученике

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Дужност ученика је да:

 • редовно похађа наставу и уредно извршава све обавезе у образовно – васпитном процесу;
 • долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовно – васпитни процес, прикладно одевен за наменске активности (неприкладно је долазити у прекратким сукњама, хаљинама, шортцевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа, нечисте и неуредне косе…
 • брине се о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се врши образовно – васпитна делатност;
 • у учионицу, кабинет или други простор где се изводи образовно – васпитни рад улази тек по одобрењу наставника или сарадника у настави;
 • користи искључиво улаз за ученике;
 • долази у Школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак;
 • обавештава одељењског старешину да је на боловању,  а изостанак правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније 7 дана од дана повретка са боловања;
 • унапред тражи сагласност одељењског старешине за одсуствовање са наставе због других ваншколских активности (културне, спортске…);
 • не долази ни на један час ако је на боловању;
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно – васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 • се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у Школи обраћа са Ви, уз пуно уважавање и поштовање;
 • поштује личност других ученика;
 • доноси на час уџбенике, свеске и прибор потребан за реализацију наставних садржаја;
 • сам води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;
 • нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама Школе одмах предаје дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу;
 • чува од оштећења имовину Школе, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно – васпитног рада ван Школе;
 • се пристојно понаша и када није у Школи;
 • чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа;
 • родитељу, односно старатељу да на увид  ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитне и васпитно – дисциплинске мере, сведочанство на крају године и друго.

Ученику је у Школи забрањено да:

 • закашњава на час, самовољно напусти час, или другу школску активност без дозволе предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност;
 • за време наставе нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту, као и на свим другим местима где се изводи образовно – васпитни рад;
 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе;
 • дискриминише друге ученике и остала лица на основу расне, националне полне, верске и социјалне припадности;
 • пропагира деловање и рад секти;
 • уноси, односно користи алкохол и наркотике који могу угрозити здравље ученика у школско двориште, просторије Школе, на излетима, екскурзијама, и свим осталим активностима у организацији Школе;
 • употребљава непримерене речи (псовке, погрдне изразе);
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 • прети и омаловажава личност других ученика, наставника и других запослених у Школи;
 • пуши, коцка се и карта  у просторијама Школе;
 • конзумира семенке, гуму за жвакање и друге сличне производе у учионици и ходницима;
 • користи техничке и електронске направе као што су:  мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику којом се ремети рад на часу;
 • у просторијама школе носи качкет, капу, мараму или капуљачу на глави;
 • чини неовлашћено, фотографске и тонске записе запослених и других ученика;
 • улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 • задржава се у ходницима Школе за време часа;
 • за време одмора при мењању учионица, на степеништу и у ходницима прави гужву, буку или се гура чиме би могао да  угрози своју, али и безбедност других ученика и запослених у школи;
 • врши  преправке  података на исправама које издаје Школа