Правилник о школском календару

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 88/2017 и 27/2018) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), a на основу Решења  покрајинског секретара  за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице  број: 128-031-214/2016 пд 19.07.2016. године, заменик покрајинског секретара

д о н о с и:

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 88/17, 27/18-др. закон и 10/19.) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар    д о н о с и:

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2019/2020. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно – васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у  среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:

– у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 наставних дана,

– у уторак, 02. јуна 2020. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана.

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан.

Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а  39 наставних дана за ученике осмог разреда.

Члан 4.

Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

– у наставни дан обележава дан школе, или

– у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности

– у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске  манифестације, или

– је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.: 88/2017 и 27/2018).

Члан 6.

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и наставни дан

– Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан

– Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан

– Сретење – Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни и ненаставни дан

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду, 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан

– Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани

– Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни  дан,

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и

нерадни је дан.

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

  • православци – на први дан крсне славе
  • припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
  • припадници Исламске заједнице – петак, 31. јул године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020. године, на први дан Рамазанског Бајрама
  • припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла 2020. године на Пасху или Песах

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

– за мађарску националну заједницу:

*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

* 20. август – Дан Светог Стевана и

* 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

– за бошњачку националну заједницу:

* 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе

*  први дан Рамазанског бајрама

* први дан Курбанског бајрама и

* 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а

– за буњевачку националну заједницу:

*  2. фебруар – Дан великог прела

* 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета

* 15. август – Дан Дужијанце и

* 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

– за  хрватску националну заједницу:

*  19. март – благдан Светог Јосипа

* 15. август  – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића

* 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и

* 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа

– за румунску националну заједницу:

* 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

* 4. септембар – празник Велике госпојине

* 1. децембар – Национални празник Румуније и

* 7. децембар – Дан националног савета.

– за русинску националну заједницу:

* 17. јануар – Дан Русина

– за украјинску националну заједницу:

* 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и

* 14. октобар – Дан украјинских хероја

– за македонску националну заједницу:

* 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака

* 8. септембар – Дан државности Републике Македоније

* 11. октобар – Дан борца и

* 16. децембар – Дан Националног савета

– за немачку националну заједницу:

* 15. децембар – Дан оснивања националног савета.

– за ромску националну заједницу:

* 14. јануар -Василица

* 3. петак у марту – Бибија

* 8. април – Међународни дан Рома и

* 6. мај -Ђурђевдан

– за бугарску  националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства

*24. мај – Дан Кирила и Методија и

*1. новембар – Дан народних будитеља

– за чешку  националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности

*28. март – Дан образовања

*16. мај – Дан националног савета

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

*4. октобар – Дан чешког језика

-за словачку националну заједницу

*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године и у суботу, 28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године, четвртак, 18.06.2020. године и петак, 19.06.2020. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 14. септембар или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или  30. маја 2020. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

– одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,

– одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,

– обилазак етно кућа, историјских налазишта,

– одлазак у национални парк, природне резервате,

– организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,

– активности у локалној заједници,

– спортски сусрети,

– сусрети школа,

– организован одлазак на едукативне и креативне радионице,

– организовање мини истраживачких пројеката,

– забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и

слично.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања “Путокази“ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета.

Члан 14.

У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка

 

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у “Службеном гласнику РС“.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне  заједнице

Број: 128-610-2/2019-01

У Новом Саду,  28.05. 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш)

Скочи на траку са алаткама